Välkommen till en skånsk sommaridyll!

Stadgar

STADGAR (fr.o.m. 20070719) FÖR

Yngsjö Havsbads Villaförening

 

§ 1

 

Föreningen är en opolitisk sammanslutning utan ekonomiska ändamål. Syftet är att:

–          Skapa en ökad gemenskap och samhörighet för boende i området.

–          Därigenom skapa ett trevligare och tryggare boende för medlemmarna.

–          Aktiviteter som genomförs har utgångspunkt i att ”Alla ska kunna vara med”.

–          Aktiviteter som föreningen bedriver är öppna för hela Yngsjöområdet.

Föreningens namn och benämning vid utfästelser och underskrifter för densamma, är Yngsjö Havsbads Villaförening.

 

§ 2

 

Föreningen har sitt säte i Yngsjö Havsbad med postadress Yngsjö.

 

§ 3

 

Medlemskap är personligt. Endast ägare eller boende, inom Yngsjö Havsbadsområdet, kan erhålla medlemskap i föreningen. En fastighet utgör en rösträtt. Associerat medlemskap kan fås av boende i övriga Yngsjö-området.

Medlemskap upphör om fastigheten säljs eller boendet övergår till annan person. Medlem kan uteslutas på grund av utebliven betalning av medlemsavgift eller brott mot föreningens stadgar och mötesbeslut. Medlem som motarbetar föreningens intressen eller uppträder så att det skadar föreningens anseende kan av styrelsen omedelbart uteslutas. Dylik åtgärd skall underställas nästpåföljande årsmöte.

Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till föreningens tillgångar.

 

§ 4

 

För föreningen skall finnas en styrelse bestående av minst fem personer. Ordförande väljs av årsmötet på två år. För styrelsen i övrigt är mandattiden också två år och hälften av styrelsen väljs vartannat år.

Avgående ledamot och suppleant kan återväljas. Skulle vid styrelsesammanträde flera suppleanter komma ifråga än som erfordras, har de rösträtt i den ordning de blivit valda.

 

§ 5

 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet handlägger ärenden av enklare eller brådskande art, som inte behöver styrelsens omedelbara åtgärd. Arbetsutskottet skall fullgöra de uppdrag som åläggs av styrelsen.

 

§ 6

 

Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

 

§ 7

 

Skriftliga handlingar, som utfärdas av föreningen, skall undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden. Sekreteraren och kassören har rätt att underteckna sådana handlingar, som speciellt berör deras respektive verksamhet. Underskrift som nämns ovan, skall alltid ske med angivande av föreningens namn.

Firmatecknare är föreningens ordförande samt kassör.

 

§ 8

 

Styrelsen skall:

 1. föra medlemsmatrikel
 2. handha löpande ärenden och sköta föreningens korrespondens
 3. kalla till möten.
 4. övervaka verkställande av mötesbeslut.
 5. föra föreningens räkenskaper samt ha hand om föreningens kassa.
 6. vid ordinarie årsmöte lämna verksamhetsberättelse.
 7. i övrigt företräda föreningens intressen. Hålla föreningens dokumentation tillgänglig för medlemmar. T.ex. räkenskaper.

 

Arbetsfördelningen inom styrelsen skall beslutas vid första styrelse-sammanträde efter ordinarie årsmöte.

Ordförande äger själv rätt att eller genom ombud företräda föreningen inför domstol och andra myndigheter. För föreningens ekonomiska förpliktelser är alla styrelseledamöter gemensamt ansvariga.

§ 9

 

För granskning av föreningens förvaltning väljer ordinarie årsmöte årligen två revisorer och två suppleanter, varav en sammankallande. Revisor väljs på ett år. Revisorerna skall:

 1. verkställa revision och för denna avge berättelse.
 2. tillse att styrelsens beslut ej strider mot allmän lag eller föreningens stadgar eller syften.
 3. till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 10

 

Senast den 31 juli varje år skall ordinarie årsmöte hållas. Extra årsmöte hålls när minst 1/10 av föreningens medlemmar gör framställning om detta till ordförande eller när styrelsen anser att möte erfordras. Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av ordförande minst 10 dagar före mötet.

 

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och avgöras:

 

 1. val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. val av justeringsmän.
 3. fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 4. styrelsens verksamhetsberättelse, och räkenskaper.
 5. revisorernas berättelse.
 6. ansvarsfrihet för styrelse.
 7. val av ordförande, styrelse och revisorer.
 8. val av valberedning.
 9. fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår.
 10. fastställande av sätt för kallelse till kommande årsmöte och eventuellt extra möten.
 11. styrelsens förslag.
 12. från medlemmarna inkomna ärenden.
 13. eventuella avtackningar.
 14. övriga ärenden.

Avtackningar, som skall göras av årsmötet, skall ske med enkel blomma eller liknande.

Valberedningen, som väljs på ett år, skall i god tid förbereda, samt vid årsmötet framlägga, förslag till valbara personer för samtliga val.

 

§ 11

 

Vid allmänt möte äger varje deltagande medlem en röst.

§ 12

 

Förslag, som av enskild medlem inges till behandling vid årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 5 dagar före mötet.

 

§ 13

 

Vid extra årsmöte får inte beslut fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen.

 

§ 14

 

Medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 1:a augusti, och gäller för innevarande räkenskapsår. Inbetalning skall ske kontant till kassör eller genom angivna post-/bankgirokonton.

 

§ 15

 

Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år och skall överlämnas till revisorerna senast den 15 februari respektive år. Revision skall vara genomförd i god tid före årsmötet, och utföres i två delar, en för styrelsen fram till och med årsmötet, och en för den tillsatta styrelsen.

 

§ 16

 

Såvida föreningen vid sin upplösning äger tillgångar, skall dessa användas för ändamål som sammanfaller med föreningens intressen eller som av allmänt möte med föreningen beslutats.

 

§ 17

 

Ändringar av dessa stadgar, eller beslut om föreningens upplösning, kan endast ske genom beslut av två allmänna möten, varav minst ett ordinarie sådant. Mötena skall hållas med minst 10 dagars mellanrum. För att beslut skall gälla fordras 2/3 majoritet på respektive möte.

 

 

Dessa stadgar har fastställts vid ordinarie årsmöte den 5:e juli 2007 och extra årsmöte den 19:e juli 2007, för omedelbart ikraftträdande.